Marcin Węgrzyniak

Ekspert ochrony zdrowia

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (studia dzienne, magisterskie) oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych (studia podyplomowe). W 2018 roku w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego. Rozprawa doktorska dotyczyła możliwości poprawy efektów klinicznych oraz optymalizacji kosztowych dla narodowego płatnika dzięki zastosowaniu telemonitoringu pacjentów kardiologicznych.

Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie w ramach Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) uczestniczył m. in. w negocjacjach z Komisją Europejską oraz w budowie systemu zarządzania i kontroli POIŚ.

Od stycznia 2010 r. zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Początkowo na stanowisku głównego specjalisty ds. finansowania projektów ze środków UE, następnie Kierownika projektu „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” oraz projektu telemedycznego CLEAR. Po zakończeniu ww. projektów objął stanowisko Kierownika Biura Zarządzania Projektami. W ramach pełnienia tej funkcji odpowiedzialny m.in. za zarządzanie zespołem kierowników projektów informatyzacji w ochronie zdrowia oraz prawidłową realizację portfela projektów CSIOZ. W styczniu 2016 roku powołany na stanowisko Dyrektora CSIOZ. Wraz z zespołem przygotował plan naprawczy dla Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” oparty o zwinne podejście do wytwarzania oprogramowania oraz standardy interoperacyjności, w szczególności profile IHE. Plan uzyskał akceptację w rządzie oraz w Komisji Europejskiej i był skutecznie realizowany, dzięki czemu w lutym 2018 roku rozpoczęto w Polsce pilotażowe wdrożenie elektronicznej recepty – pierwszej z kluczowych dla całej służby zdrowia e-usługi Projektu P1. Dodatkowo wprowadził nowe zasady współpracy z interesariuszami w obszarze e-Zdrowia poprzez ustanowienie Rady ds. Interoperacyjności. Reprezentował też Polskę w organizacji SNOMED International gdzie przez przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich został wybrany do pełnienia funkcji przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego.

Zakończył współpracę z CSIOZ w maju 2018 roku. Obecnie współpracuje z firmami sektora IT oraz doradza podmiotom medycznym.

Posiada certyfikaty w obszarze zarządzania projektami i usługami IT.